Azzal, hogy látogatja a KiVi Top Kft. által üzemeltetett https://modulfix.hu domain néven elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Weboldalnak.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: KiVi Top Kft

Székhely: H-7100 Szekszárd, Orgona utca 4

Cégjegyzékszám: 17 09 011563

Adószám: 26287845-2-17

Közösségi adószám: HU26287845

E-mail cím: [email protected]

(a továbbiakban: „KiVi Top Kft.”)

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a KiVi Top Kft. szellemi tulajdonát képezik.

A KiVi Top Kft. a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

A KiVi Top Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenc-et nem szerez a KiVi Top Kft. Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §(1) bekezdése alapján a Weboldalon és a kapcsolódó média felületeken (Facebook, Instagram, Youtube) található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, másolás, plagizálás illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

A Weboldal tartalmának, illetve a KiVi Top Kft. egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag a KiVi Top Kft. előzetes, írásos engedélyével lehetséges. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Kivi Top Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A KiVi Top Kft. minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz a jelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása és a károk megtérítése érdekében.

A fentiek megsértése esetén a használattal a jogsértő, vagy használó ráutaló magatartással
kötelezi magát arra, hogy a használattól számított 8 napon belül 3.000.000,- Ft+ÁFA, azaz
hárommillió forint + ÁFA éves általános kártérítést, mint sérelemdíjat + termékleírásonként,
saját képenként, cikkenként 250.000,- Ft + ÁFA/db , azaz kettőszázötvenezer forint + ÁFA/db
éves használati díjat előre megfizet a weboldal tulajdonosának/ üzemeltetőjének.